Disclaimer

Inhoud van de website

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting Nationale herdenking te Bloemendaal niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De Stichting Nationale herdenking te Bloemendaal aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of de Stichting Nationale herdenking te Bloemendaal. de Stichting Nationale herdenking te Bloemendaal kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

de Stichting Nationale herdenking te Bloemendaal kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. de Stichting Nationale herdenking te Bloemendaal behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Beeldmateriaal

Voor al het beeldmateriaal dat is gebruikt op deze website is gebruiksrecht verkregen. Bent u van mening dat een foto op deze website onterecht wordt gebruikt of staat u op een foto en wilt u dat liever niet? Neemt u dan contact met ons op.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. de Stichting Nationale herdenking te Bloemendaal is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.